VPN For Firefox

Trình duyệt Máy khách VPN & Bộ chặn quảng cáo/Theo dõi

Chặn quảng cáo, bộ theo dõi và các thông báo mạng xã hội ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn ngay cả với một VPN

Nhanh chóng chuyển đổi vị trí với máy khách VPN Máy tính bàn của chúng tôi

Get Free VPN for Firefox

VPN for Firefox Benefits

Nhận bảo vệ riêng tư, WiFi an toàn, truy cập không bị cấm đến các nội dung và nhiều nữa.

  • Secure Firefox Wifi Connection
  • Chặn quảng cáo và theo dõi
  • Tạo liên kết an toàn

Nếu Internet là "những đoạn ống nước" thì ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn quản lý và điều khiển đường nước dẫn trực tiếp đến nhà bạn. Họ xây những đường ống này, có thể cắt nước và cấp nước cũng như quản lý dòng chảy, họ cũng có thể đọc số nước mỗi tháng bạn dùng và gửi bạn hoá đơn. Nhưng liệu họ có thể thấy được bên trong không?

Câu trả lời ngắn gọn là đúng thế đấy. Nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể dễ dàng bẻ một trong những ống nước này và ghi lại hay giám sát tất cả dữ liệu truy cập Internet của bạn, kể cả lịch sử lướt web và đôi khi cả nội dung email của bạn. Tuỳ theo nơi bạn cư trú và ai là nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, họ thực tế có thể được quyền ghi lại dữ liệu internet và gửi nó cho cơ quan thực thi pháp luật, người tống tiền bản quyền và các nơi quảng cáo.

There isn't much we can do to stop Internet Service Providers monitoring and logging policies in the future. However, we can take our fate into our own hands by encrypting our Internet traffic and data to keep it private before we send it down the pipe, and that is where Windscribe VPN for Firefox comes in. The ultimate aim of Windscribe is to provide easy to use tools that guard the online identity of every Firefox Browser user.

Windscribe VPN for Firefox is a very powerful online security and privacy solution for the Firefox browser. It encrypts data sent and received over the Internet while protecting your personal information like passwords, emails, instant messages and downloads. Running Windscribe VPN for Firefox on your computer gives you much better security and privacy, where no hacker, advertiser and ISP can intercept your web activities.

Bảo vệ danh tính của bạn

The more you information you share online, the easier it is for advertisers, hackers and anyone else to access your data. Sophisticated systems and programs exist, and data miners are often several steps ahead of mainstream internet sites. Don't allow your personal or private information be compromised by unsecured internet connection or by public internet access points. Windscribe VPN for Firefox is a simple but powerful way to keep your private activity in your own hands.

Kiểm duyệt xung quanh

Online censorship has become very rampant now and it is practiced by employers, universities and governments everywhere. With Windscribe VPN for Firefox you now have the key to break free from your location or regional restrictions and explore the internet in its original form - unrestricted and free from prying eyes.

Bảo vệ sự riêng tư của bạn khi dùng Wifi công cộng

While Public Wi-Fi is a real convenience, it also poses a threat to you privacy. Unsecured public Wi-Fi networks leave you very vulnerable to advertisers, criminals and hackers trying to steal personal data and information. Windscribe VPN for Firefox encrypts your internet connection to secure it preventing others from tracking your browsing activity and leaving invasive tracking cookies in your Firefox browser which compromise your privacy even after you disconnect.