QNAP NAS Setup Guide

Want Windscribe on your QNAP NAS? No problem.

Bước 1

Lấy tập tin cấu hình OpenVPN và các xác thực (yêu cầu tài khoản pro).

Bước 2

Open the QNAP web QUI, go to the "App Center" and search for "QVPN Service" and install the app

Bước 3

Open the QVPN Service app and click "VPN Client"

Bước 4

Click "Add" at the top:

Bước 5

Choose "OpenVPN" and import the .ovpn config file from Step 1

Bước 6

Điền vào các ô như sau:

Tên truy cập: Tên truy cập từ Bước 1. Nó sẽ khác với tên tài khoản Windscribe của bạn

Mật Khẩu: Mật khẩu từ Bước 1. Nó sẽ khác với mật khẩu Windscribe của bạn

Check all 3 boxes and click Apply:

Bước 7

Click the "Connect" button

Bước 8

Sẽ có hiển thị "Đã kết nối" nếu kết nối thành công.